דיני מכרזים

 

למשרד מומחיות מיוחדת, הכשרה יסודית וניסיון עשיר בתחום דיני המכרזים. במסגרת העיסוק בתחום הזה, נותן המשרד ייעוץ משפטי קבוע ומזדמן לעורכי מכרזים (בעיקר מהמגזר הציבורי) ולמשתתפים במכרזים, והוא הדין לגבי הליכים תחרותיים אחרים, פומביים וסגורים, ובכל הנוגע לפטורים מחובת מכרז.

 

בייעוץ לעורכי מכרזים עוסק המשרד בכתיבת מכרזים ובעריכת מסמכי המכרז ובליווי תהליך המכרז מתחילתו ועד סופו, כמו גם במתן ייעוץ משפטי לוועדות מכרזים לרבות השתתפות בישיבות של ועדות מכרזים, ובייצוג עורכי מכרזים בהליכים משפטיים בפני בתי המשפט בכל הדרגות. בייעוץ למשתתפים במכרזים עוסק המשרד בייעוץ משפטי בשלב הכנת ההצעות במכרז וההגשה, וכן בהליכים בפני ועדת המכרזים, ומייצג משתתפים במכרזים בהליכים משפטיים בפני בתי המשפט בכל הדרגות. המשרד עוסק גם במתן חוות דעת משפטיות בתחום המכרזים ובקידום וליווי של הליכי חקיקה בתחום, בכנסת. עורכי-הדין העוסקים בתחום דיני המכרזים במשרד, מרצים בפני פורומים שונים ובמסגרות אקדמיות ואחרות במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, ומעבירים הכשרות בתחום המכרזים לבעלי תפקידים בכירים ופקידים בשירות הציבורי. האמור חל גם על הליכים תחרותיים אחרים, פומביים וסגורים, שהדין מתיר את קיומם בהתקיים התנאים לכך, ובטיפול המשפטי בפטורים מחובת מכרז בהתאם לדין.

 

עם לקוחות המשרד בתחום דיני המכרזים נמנים משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים וסטטוטוריים, יחידות סמך של הממשלה, תאגידים עירוניים, ארגונים ציבוריים ומוסדות ממלכתיים, וכן תאגידים פרטיים, אנשי עסקים, יזמים וקבלנים המשתתפים במכרזים.

 

בראש תחום דיני  המכרזים במשרד עומדת עו"ד אלה גור.